top of page
Price list of June 2023 excl VAT (BTW)                    价格表   

Free or discount delivery fee, if you order over 300 euro excl vat (btw)*                                                                   不含税超过300欧元订购,减或免邮费*

Herbal pills 

浓缩丸  

0.18/0.20g x 200 pills a bottle

The minimum order quantity for each type of pills is 3 bottles

an shen ding zhi wan 安神定志丸..................1,70 euro

ba zhen wan 八珍丸 ......................................1,70 euro

bi yan kang 鼻炎康..........................................1,70 euro

bu zhong yi qi 补中益气丸 .............................1,70 euro

chai hu shu gan wan 柴胡疏肝丸..................1,70 euro

chai hu long gu muli wan 柴胡加龙骨牡蛎.....1,70 euro

ding chuang wan 定喘丸 ...............................1,70 euro

du huo ji sheng wan 独活寄生丸..................sold out

er chen wan 二陈丸 ........................................1,70euro

er ming er long wan 耳鸣耳聋丸....................1,70 euro

fangfeng tongsheng 防风通圣丸...................1,70 euro

fu fang dan shen di wan 复方丹参滴丸..........1,70 euro

fu fang qing dai wan 复方青黛丸(牛皮癣丸)..1,70 euro

tong jing wan 妇女痛经丸...............................1,70 euro

fu zi li Zhong wan (附子)理中丸..................... 1,70 euro

gou teng yin (天麻)钩藤饮...............................1.70 euro

gui pi wan 归脾丸 ............................................1,70 euro

hua fen shu wan 花粉舒 ................................1,70 euro

huang lian shang qing 黄连上清丸................1,70 euro

huo xiang zheng qi 藿香正气丸..........,........1,70 euro

kun bao wan 坤宝丸(更年康)..........................1,70 euro

​liu wei di huang wan 六味地黄丸 .................1,70 euro

long dan xie gan 龙胆泻肝丸...........................1,70 euro

jia wei bao he wan 加味保和丸 ......................1,70 euro

jia wei xiao yao wan 加味逍遥丸 .................1,70 euro

jian fei wan 减肥降脂丸.................................1,70 euro

jie yu an shen wan 解郁安神丸......................1,70 euro

jin kui shen qi wan 金匮肾气丸......................1,70 euro

jiang ya wan同仁堂降压片...............,,,.............1,70 euro

​mai wei di huang wan麦味地黄丸..................1,70 euro

ming mu ye guang wan(石斛)明目夜光丸1,70 euro

nuan gong yun zi 暖宫孕子丸.......................1,70 euro

qi ju di huang wan 杞菊地黄丸......................1,70 euro

qing qi hua tan wan 清气化痰丸....................1,70 euro

pi fu xue du wan 皮肤血毒丸 ..........................1,70 euro

san jin qing lin wan三金清淋丸......................1,70 euro

shen ling bai zhu wan 参苓白术丸..................1,70 euro

shi quan da bu wan 十全大补丸.....................1,70 euro

si miao wan 四妙丸.........................................1,70 euro

shu jin huo luo wan 舒筋活络丸 ...................1,70 euro

suan zao ren tang wan 酸枣仁汤丸...............1,70 euro

tiao jing cu yun 调经促孕丸..........................1,70 euro

tian wang bu xin dan 天王补心丹..................1,70 euro

tong fu run chang wan 通腑润肠丸................1,70 euro

wen dan tang wan 温胆汤丸.........................1,70 euro

wu ji bai feng 乌鸡白凤丸..............................1,70 euro

wu zi yan zong wan 五子衍宗丸 ...................1,70 euro

xiang sha yang wei wan 香砂养胃丸...............1,70 euro

xin guan jie yan wan 新关节炎丸...................1,70 euro

xue fu zhu yu wan 血府逐瘀丸.....................1,70 euro

xiao chai hu tang wan 小柴胡汤丸................1.70 euro

Xiao ke wan 消渴丸.........................................1,70 euro

xiao yan ling 天然消炎灵................................1,70 euro

xiao yao wan 逍遥丸 ......................................1,70 euro

yin qiao jie du wan 银翘解毒丸......................1,70 euro

you gui wan 右归丸........................................1,70 euro

yu ping feng wan 玉屏风丸............................1,70 euro

yue ju wan 越鞠丸...........................................1,70 euro

zi shui qing gan yin 滋水清肝饮(更年安)........1,70 euro

zuo gui wan 左归丸.........................................1,70 euro

zheng tian wan 正天丸...................................1,70 euro

zhi bai di huang wan 知柏地黄丸.............,,.....1,70 euro

Herbal capsules

胶囊           

300 mg x 60 capsules a bottle

The minimum order quantity for each type of capsules is 3 bottles

chong cao capsule 冬虫夏草胶囊 .................2,60 euro

feng shi bi tong 风湿痹痛胶囊........................1,70 euro

ginseng capsule 人参胶囊 ............................. 2.50 euro

gui zhi fu ling 桂枝茯苓胶囊............................1,70 euro

gan mao qing re 感冒清热胶囊.......................1.70 euro

Jing tong capsule 颈痛胶囊............................1,70 euro

ling zhi capsules 赤灵芝胶囊..........................2,60 euro

nanke zhibao capsule 男科至宝胶囊.............1.70 euro

pi min xiao 皮敏消 ...........................................1,70 euro

qing re cuo chuang 清热痤疮胶囊 ................sold out

san jiu wei tai 三九胃泰....................................1,70 euro

shi du qing 湿毒清胶囊 ................................,..1,70 euro

xiao feng san 消风散.......................................1,70 euro

yang xue sheng fa 养血生发胶囊...................1,70 euro

zao shen shui mian 速效枣神睡眠胶囊.........1,70 euro

zhen you mei 真优美(减肥) ..........................1,70 euro

zhu qi li shui 猪芪利水胶囊 ............................1,70 euro

Herbal tablets

片剂  

0.30g x 100 tablets  a bottle

The minimum order quantity for each type of tablets is 3 bottles

​fufang changnin gpian 复方肠宁片 ...............1,70 euro

fu zheng xiao zheng pian 扶正消癥片............1,70 euro

qain lie kang 前列康片.....................................1,70 euro

qing fei pai du pian 清肺排毒片.....................2,50 euro

chuan bei pi pa pain 川贝枇杷止咳片............2,00 euro

san huang pian 三黄片......................................1,70 euro

sheng mai yin 生脉饮片.....................................2,00 euro

xin nao kang 心脑康片.....................................1,70 euro

yao tong pian 腰痛片 ......................................1,70 euro

yuan hu zhi tong pian 元胡止痛片 ................2,00 euro

zhuang gu guan jie pian 壮骨关节片 .............1.70 euro

Herbal cream 软膏         

skincare A 黄芩膏 .......................................3.00 euro
skincare E 黄连膏 ...................................... 3.00 euro
skincare P 青黛膏 .....................................  3.00 euro

Danshen skinbeauty 丹参祛斑霜.............  3.00 euro

Ginseng skincare cream 人参护肤霜........ 3.00 euro

Dahuang slimming cream 大黄瘦身霜..... 3.00 euro

Danpi Dermatitis cream 丹皮皮炎霜......... 3.00 euro

emorroid cream 华佗痔疮霜........................3.00 euro

Hua tuo cream 华佗膏.................................3.00 euro

qing liang cteam 清凉油..............................0.50 euro

​sulfur soap 硫磺药皂...................................2,50 euro

Herbal tea  茶.冲剂       

Taiwan Gaoshan tea 150g a box ............10.00 euro

台湾高山茶..................................................10.00 euro

Gaoshan tea cup with cap & filte.............6.00 euro

高山茶带盖和过滤器瓷杯........................... 6.00 euro

feiyan tea 3g x 40 teabags ......................3,80 euro
飞燕减肥茶 3克 x 40茶袋 .........................3,80 euro

ban lan gen chong ji 6g x12bags a bo....2,50 euro

板蓝根冲剂(无糖)6克x12袋/盒..............2,50 euro

Herbal massage oil​

ai cao oil  10 ml per bottle.........................1,20 euro

艾草精油 / 10 毫升.......................................1.20 euro

ai cao oil  10 ml per bottle.........................2,50 euro

活络油 / 30 毫升...........................................2.50 euro

Herbal pain plaster

shangshi zhi tong plaster 8x13cm / 5 pieces a bag

下马威伤湿止痛膏 8x13公分 5 片/ 袋.........2.30 euro

Eye drop

Breght eye drop /  8ml a bottle.............  3,00 euro
珍珠明目液 8 毫升/ 瓶 ............................  3,00 euro​

Soap

sulfer soap 80g a piece .............................2,50 euro

硫磺香皂 80克 / 块 ......................................2.50 euro

Herbal foot bath powder

Red flower bath powder 20 bags a boX 3,00 euro 

藏红花足浴粉.......................................... 3,00 euro

bai cao bath powder 20 bags a boX...  3,00 euro 
百草足浴粉.............................................. 3,00 euro 

Herbal lution 
 Jie er yin 180 ml a bottle ..................5,00 euro 
洁尔阴 (恩威原厂)180 毫升.............. 5,00 euro
Others  其它产品

needle electrical stimulator .............  95,00 euro

电针仪 华佗牌 SDZ--2型 .......................... 95.00欧元TDP Lamp CQG-270B.............................150,00 euro

重庆苟公牌神灯CQG-270B 型 .................150,00euro

神灯灯头 / Head of TDP.............................50,00 euro

神灯加热器 / Heater of TDP......................10,00 euro

5 Years moxa stick / 10 pieces a box......3.80 euro

18 x 200 mm per piece 

5年陈艾条每盒10根......................................3.80 euro

ear candle 耳烛  a pair .............................2.50 euro

70% Alcohol swap

30x30mm 100pc a box .............................2.00 euro

70%酒精擦片 30x30毫米 每盒100片..........2.00 欧元

Herbs & food

san qi fen 三七粉 250g/bottle..................24,00 euro

tai zi shen 太子参 250g/bag.........................8.50 euro

dang shen 党参 250g/bag.............................7.50 euro

dang gui 当归 250g/bag................................7.50 euro

da zao 新疆大枣 500g/bag...........................5.50 euro

gou qi zi 枸杞子 250g/bag...........................6.50 euro

huang qi黄芪 250g/bag.................................7.50 euro

fu ling 茯苓 250g/ bag ...................................6.50 euro

dan shen 丹参 250g/ bag .............................6.50 euro

shan yao 山药 250g/ bag .............................6.50 euro

dan pi 丹皮 250g/ bag ..................................6.50 euro

ku shen 苦参 250g/ bag................................6.50 euro

Bai zhu 白术 250g/ bag ................................6.50 euro 

bai he 百合 250g / bag ................................7.50 euro

bai xian pi 白鲜皮 250g / bag .....................10.00 euro

lian zi 莲子 250g / bag ..................................7.50 euro

yi mi 薏米 500g / bag.....................................6.00 euro

xiao mi 新疆黄小米 500g / bag .....................5.00 euro

Cupping set

塑料拔罐器

​24 plastic cuping jar + 1 pump  ...........25,00 euro

24罐一套塑料拔罐器...............................25.00 euro

Plastci cup diameter 74mm / 68mm / piece

.......................................................................1.5 euro

塑料拔罐/外径74和68毫米/每个...................1.5 欧元

Korea type needle
 

500pcs 塑纸方盒包装

10 needles and 1 tube per new bulk packing

Tony Brand

 

Size: 

0.16 x 7 mm /500 pc/10 bulk/box............8.25 euro

0.16 x 13 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.16 x 25 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.18 x 15 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.18 x 25 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.20 x 15 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.20 x 25 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.20 x 40 mm / 500 pc/10 bulk/box.........8,25 euro

0.22 x 13 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.22 x 25 mm /500 pc/10 bulk/box.........8.25 euro

0.22 x 40 mm /500 pc/10 bulk/box.........8.25 euro

0.25 x 25 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.25 x 30 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.25 x 40 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.25 x 60 mm /500 pc/10 bulk/box.........8,25 euro

0.30 x 30 mm /500 pc/10 bulk/box.........8.25 euro

0.30 x 40 mm /500 pc/10 bulk/box...,......8.25 euro

0.30 x 40 mm /500 pc/10 bulk/box...,......8.25 euro

0.30 x 50 mm /500 pc/10 bulk/box...,,,,,,8.25 euro

0.30 x 70 mm /500 pc/10 bulk/box..........8.25 euro

0.35 x 75 mm /500 pc/10 bulk/box.....,...8.25 euro

100pcs 透析纸包装

Dialysis packaging without tube

Size:

0.22 x 25 mm /100 pc/box......................1,95 euro

0.22 x 40 mm /100 pc/box......................1,95 euro

0.25 x 25 mm /100 pc/box......................1.95 euro 

0.25 x 40 mm /100 pc/box......................1,95 euro

0.30 x 40 mm /100 pc/box......................1,95 euro
0.30x100mm with tube /100 pc/ box ...3,00 euro

 
Longer copper needle
with tube
​套管针

 

0.30x100mm /100 pc per box ................3,00 euro


​​Press needle 
揿针

0.20X1.5mm100 ps per box ................3,50 euro

 

Dermal needle 
皮内针

0.20 x 7mm 100 pc per box ......3.50 euro

Lancet needle 

採血针

100 pieces a  box .......................5,00 euro

Subcutaneous needle
浮刺针  

0.52x32mm / 100 pc per box  ................3,00 euro

0.52x36mm / 100 pc per box  ................3,00 euro

0.60x35mm / 特型针柄100 pc per box ..3.00 euro

Edged needle 
灸牌铍针

0.35x25mm,铝管柄100pc per box.........25.00 euro

0.35x40mm,铝管柄100pc per box.........25.00 euro

云龙牌新版压花铝柄针刀

0.30x25mm,铝管柄100pc per box.........22.00 euro

0.35x25mm,铝管柄100pc per box.........22.00 euro

0.35x40mm,铝管柄100pc per box.........22.00 euro

0.40x50mm,铝管柄100pc per box.........22.00 euro

云龙牌新版葫芦柄针刀

0.60x80mm,葫芦柄100pc per box..........28.00 euro

Ear magnetic plaster 

120 pc a box  ........................................sold out

华佗耳穴磁珠 120贴/盒..........................sold out

bottom of page