Price list of July 2021 excl VAT (BTW)                     七月价格表   

Free or discount delivery fee, if you order over 300 euro excl vat (btw)*                                                                   不含税超过300欧元订购,减或免邮费*

Herbal pills 

浓缩丸  中国北京出品

0.20g x 200 pills

an shen ding zhi wan 安神定志丸..................1,70 euro

bu zhong yi qi 补中益气丸 .............................1,70 euro

ba zhen wan 八珍丸 .......................................1,70 euro

chai hu shu gan wan 柴胡疏肝丸...................1,70 euro

chai hu long gu muli wan 柴胡加龙骨牡蛎.....1,70 euro

di chuang wan 定喘丸 ....................................1,70 euro

du huo ji sheng wan 独活寄生丸...................1,70 euro

er chen wan 二陈丸 ........................................1,70 euro

er ming er long wan 耳鸣耳聋丸....................1,70 euro

fangfeng tongsheng 防风通圣丸...................1,70 euro

fu fang dan shen di wan 复方丹参滴丸..coming soon

fu fang qing dai wan 复方青黛丸(牛皮癣丸)..1,70 euro

tong jing wan 妇女痛经丸...............................1,70 euro

fu zi li Zhong wan (附子)理中丸..................... 1,70 euro

gou teng yin (天麻)钩藤饮...............................1.70 euro

hua fen shu wan 花粉舒 ................................1,70 euro

huang lian shang qing 黄连上清丸................1,70 euro

kun bao wan 坤宝丸(更年康)..........................1,70 euro

​liu wei di huang wan 六味地黄丸 ..................1,70 euro

long dan xie gan 龙胆泻肝丸...........................1,70 euro

jia wei bao he wan 加味保和丸 ......................1,70 euro

jia wei xiao yao wan 加味逍遥丸 ...................1,70 euro

jian fei wan 减肥降脂丸..................................1,70 euro

jin kui shen qi wan 金匮肾气丸......................sold out

jiang ya wan同仁堂降压片...............,,,.............1,70 euro

​mai wei di huang wan麦味地黄丸..................1,70 euro

ming mu ye guang wan(石斛)明目夜光丸1,70 euro

nuan gong yun zi 暖宫孕子丸.........................1,70 euro

qi ju di huang wan 杞菊地黄丸.......................1,70 euro

qing qi hua tan wan 清气化痰丸....................1,70 euro

ren shen gui pi wan 人参归脾丸 ........,,,,.........1,70 euro

pi fu xue du wan 皮肤血毒丸 ..............,,,,........1,70 euro

san jin qing lin wan三金清淋丸..........,,.,.........1,70 euro

shen ling bai zhu wan 参苓白术丸......,,..........1,70 euro

shi quan da bu wan 十全大补丸........,,..........1,70 euro

si miao wan 四妙丸...............................,,........1,70 euro

shu jin huo luo wan 舒筋活络丸 ..........,,.......1,70 euro

suan zao ren tang wan 酸枣仁汤丸......,,........1,70 euro

tiao jing cu yun 调经促孕丸..................,.........1,70 euro

tian wang bu xin dan 天王补心丹.........,,.......1,70 euro

tong fu run chang wan 通腑润肠丸...............1,70 euro

wen dan tang wan 温胆汤丸....................,,....1,70 euro

wu ji bai feng 乌鸡白凤丸.........................,.....1,70 euro

wu zi yan zong wan 五子衍宗丸 ...................1,70 euro

xiang sha yang wei wan香砂养胃丸......,.......1,70 euro

xin guan jie yan wan 新关节炎丸...................1,70 euro

xue fu zhu yu wan 血府逐瘀丸.......................1,70 euro

Xiao ke wan 消渴丸.......................,.................1,70 euro

xiao yan ling 天然消炎灵...............,.................1,70 euro

xiao yao wan 逍遥丸 ..........................,,..........1,70 euro

yin qiao jie du wan 银翘解毒丸.............,,.......1,70 euro

you gui wan 右归丸..........................................1,70euro

yue ju wan 越鞠丸...........................................1,70 euro

zi shui qing gan yin 滋水清肝饮(更年安)....... 1,70 euro

zuo gui wan 左归丸.........................................1,70 euro

zheng tian wan 正天丸...................................1,70 euro

zhi bai di huang wan 知柏地黄丸.............,,....1,70 euro

Herbal capsules

胶囊    中国北京出品       

300 mg x 60 capsules 

bi yan kang 鼻炎康..........................................1,70 euro

chong cao capsule 冬虫夏草胶囊 .................2,50 euro

feng shi bi tong 风湿痹痛胶囊........................1,70 euro

ginseng capsule 人参胶囊 .............................2,50  euro

gui zhi fu ling 桂枝茯苓胶囊............................1,70 euro

huo xiang zheng qi 藿香正气胶囊..................sold out

jing fang bai du san 荆防败毒散....................1,70 euro

Jing tong capsule 颈痛胶囊.......................coming soon

jie yu an shen 解郁安神胶囊...........................1,70 euro

lian hua qing wen 莲花清瘟胶囊 24 粒..........3.00 euro

ling zhi capsules 赤灵芝胶囊..........................2,50 euro

qing re cuo chuang 清热痤疮胶囊 .................1,70 euro

​pi min xiao 皮敏消 ....................................coming soon

san jiu wei tai 三九胃泰...................................1,70 euro

shi du qing 湿毒清胶囊 ...........................,.......1,70 euro

xiao feng san 消风散.......................................1,70 euro

yang xue sheng fa 养血生发胶囊....................1,70 euro

yu ping feng san 玉屏风散胶囊.......................1,70 euro

zao shen shui mian 速效枣神睡眠胶囊.........1,70 euro 

zhen you mei 真优美(减肥) ..........................1,70 euro

zhu qi li shui 猪芪利水胶囊 .............................1,70 euro

Herbal tablets

片剂  中国北京出品

0.30g x 100 tablets  

​fufang changnin gpian 复方肠宁片 ...............1,70 euro

fu zheng xiao zheng pian 扶正消癥片............2,50 euro

qain lie kang 前列康片.....................................1,70 euro

qing fei pai du pian 清肺排毒片......................2.50 euro

san huang pian 三黄片.....................................1,70 euro

sheng mai yin 生脉饮片..................................1,70 euro 

xin nao kang 心脑康片.....................................1,70 euro

yao tong pian 腰痛片 ......................................1,70 euro

yuan hu zhi tong pian 元胡止痛片 ................1,70 euro

Herbs & food

Chinese dates 新疆大枣 500g/bag.................6.00 euro 

san qi fen 三七粉 100g/bottle......................sold out

tai zi shen 太子参 250g/bag............................8.50 euro

dang shen 党参 250g/bag...............................6.00 euro

dang gui 当归 250g/bag..................................6.00 euro

gou qi zi 枸杞子 250g/bag...............................6.00 euro

huang qi黄芪 250g/bag...................................6.00 euro

fu ling 茯苓 250g/ bag ....................................4.00 euro

dan shen 丹参 250g/ bag ...............................5.00 euro

ku shen 苦参 250g/ bag..................................4.00 euro

Bai zhu 白术 250g/ bag ..................................5.00 euro

bai xian pi 白鲜皮 250g / bag ......................10.00 euro

lian zi 莲子 500g / bag ..................................12.00 euro

yi mi 薏米 1000g / bag...................................15,00 euro

xiao mi 新疆黄小米 500g / bag ..................... 5,00 eruo

Herbal cream 软膏         

skincare A 黄芩膏 .......................................2.80 euro
skincare E 黄连膏 ...................................... 2.80 euro
skincare P 青黛膏 .....................................  2.80 euro

Danshen skinbeauty 丹参祛斑霜.............  2.80 euro

Ginseng skincare cream 人参护肤霜........ 2.80 euro

Dahuang slimming cream 大黄瘦身霜..... 2.80 euro

Huatuocream.................. 华佗膏................sold out

hemorrhoids cream 华佗痔疮膏..............  sold out

huang pi fu 黄皮肤乳膏 ............................. sold out

qing liang cteam 清凉油.............................0.50 euro

sulfur soap 硫磺药皂...................................2,50 euro

pearl eye drops 珍珠明目液...................... 2,50 euro 

Herbal tea  茶.冲剂       

feiyan tea 3g x 40 teabags ........................3.50 euro
飞燕减肥茶 3克 x 40茶袋 ........................... 3.50 euro

ban lan gen 03g x 10 bags a box..............3.00 euro

同仁堂板蓝根 0.3克x 10袋...........................3.00 euro

fu fang ban lan gen 15g x 20 bags ...........3.00 euro

复方板蓝根 15克 x 20袋..............................3.00 euro

huoxiang suling shuanghua yin ...............5.00 euro

藿香苏苓双花饮 6g x 12 bags ....................5.00 euro

sui bian guo 10g x 15 pcs a box ..............5.50 euro

​随便果 10克 x 15粒 / 盒..............................5.50 euro

Herbal massage oil​

red flower oil 20ml per bottl....................  2,50 euro
正红花油20 毫升.........................................  2,50 euro

huo luo oil 30ml per bottle........................2,50 euro

活络油/20 毫升.............................................2,50 euro

feng you jing  3 ml per bottle.....................0,80 euro

虎头牌风油精 / 3 毫升..................................0,80 euro

ai cao oil  10 ml per bottle.........................1,00 euro

艾草精油 / 10 毫升.......................................1.00 euro

Herbal shampoo & wash

shou wu shampoo  200ml per bottle.....  3,00 euro
首乌洗发露 200 毫升/ 瓶66.......................  3,00 euro

aloe face wash milk....................................3,00 euro

芦荟祛痘洗面奶200 毫升.............................3,00 euro​

sulfer soap 80g a piece .............................2,00 euro

硫磺香皂 80克 / 块 ......................................2.00 euro

Herbal foot bath powder

​6g x 20 bags a box ...............................2.80 euro

藏红花足浴粉20小袋.............................2.80 euro

.

50 bags a box .....................................  3,50 euro
百草足浴粉50小袋................................ 3,50 euro

Herbal relieving pain plaster

下马威伤湿止痛膏 

8x13cm / 5 pieces / box.............................2.50 euro

Couch pape一次性床纸​​

​1 roll /40m length/ 0.5m width................ 3,80 euro

9 rolls a box ...........................................   34,20 euro

每箱9卷,每卷40米长 ...........................   34,20 euro 

Protective face mask 

50 pieces a box ...............5.00 euro (free vat)

Others  其它产品

needle electrical stimulator .............  85,00 euro

电针仪 华佗牌 SDZ--2型 ........................... 85,00欧元TDP Lamp CQG-270B.............................145,00 euro

重庆苟公牌神灯CQG-270B 型 .................145,00euro

神灯灯头 / Head of TDP.............................50,00 euro

神灯控制板 / control panal of TD.............50,00 euro

神灯加热器 / Heater of TDP......................10,00 euro

moxa stick / 10 pieces a box....................2.50 euro

18 x 200 mm per piece 

艾条每盒10根...............................................2.50 euro

7 Years moxa stick / 10 pieces a box......5.00 euro

18 x 200 mm per piece 

7年陈艾条每盒10根......................................5.00 euro

ear candle 耳烛  a pair .............................2.00 euro

70% Alcohol swap

30x30mm 100pc a box .............................1.50 euro

70%酒精擦片 30x30毫米 每盒100片..........1.50 欧元

UV Sterilization

紫外线消毒灯车80 w...............................115.00 euro

紫外线消毒灯车150 w.............................150.00 euro

备用灯管150w...........................................15.00 euro

Korea type needle
 

500pcs 塑纸方盒包装

10 needles and 1 tube per new bulk packing

 

Size: 

0.16 x 7 mm /500 pc/10 bulk/box............7.60 euro

0.16 x 13 mm /500 pc/10 bulk/box..........7.60 euro

0.16 x 25 mm /500 pc/10 bulk/box..........sold out

0.18 x 15 mm /500 pc/10 bulk/box.........7.60 euro

0.25 x 25 mm /500 pc/10 bulk/box..........7.60 euro

0.25 x 30 mm /500 pc/10 bulk/box..........7.60 euro

0.25 x 40 mm /500 pc/10 bulk/box..........7.60 euro

0.30 x 25 mm /500 pc/10 bulk/box..........7.60 euro

0.30 x 30 mm /500 pc/10 bulk/box..........7.60 euro

0.30 x 40 mm /500 pc/10 bulk/box..........7.60 euro

0.30 x 60 mm /500 pc/10 bulk/box.........7.60 euro 

0.30 x 75 mm /500 pc/10 bulk/box..........7.60 euro

0.35 x 75 mm /500 pc/10 bulk/box.........7.60 euro 

500pcs a box 塑纸袋包装

10 needles and 1 tube per plastick packing

 

Size: 

0.18 x 25 mm /500 pc/10 bag/box..........7.10 euro

0.20 x 15 mm /500 pc /10 bag /box........7.10 euro 

0.20 x 25 mm /500 pc /10 bag /box........7.10 euro 

0.22 x 25 mm /500 pc /10 bag /box........7.10 euro 

0.22 x 40 mm /500 pc /10 bag /box........7.10 euro 

200pcs 塑纸方盒包装

10 needles and 1 tube per new bulk packing

 

Size:  

0.22 x 25 mm /200 pc/10 bulk/box........3.20 euro  

0.22 x 40 mm /200 pc/10 bulk/box.........3.20 euro 

0.25 x 25 mm /200 pc/10 bulk/box.........3.20 euro

0.25 x 40 mm /200 pc/10 bulk/box.........3.20 euro

0.25 x 50 mm /200 pc/10 bulk/box.........3.20 euro 

0.25 x 60 mm /200 pc/10 bulk/box.........3.20 euro 

0.30 x 40 mm /200 pc/10 bulk/box.........3.20 euro

0.30 x 75 mm /200 pc/10 bulk/box.........3.20 euro 

0.35 x 30 mm /200 pc/10 buk/box..........3.20 euro 

100pcs 透析纸包装

Dialysis packaging without tube

Size:

0.22 x 25 mm /100 pc/box......................1,80 euro 

0.22 x 40 mm /100 pc/box......................1,80 euro

0.25 x 25 mm /100 pc/box......................1.80 euro 

0.25 x 40 mm /100 pc/box......................1,80 euro

0.30 x 40 mm /100 pc/box......................1,80 euro
    

 
Longer copper needle
with tube
阴十一穴和蝶腭神经节针灸针

0.35x55mm / 100 pc per box .................3,00 euro

0.25x75mm / 100 pc per box .................3,00 euro

0.30x100mm /100 pc per box ................4,00 euro

0.25x125mm /100 pc per box ................5,00 euro


​​Press needle 
揿针

0.20x1.4mm sold out

0.22X1.5MM sold out

100 ps per box ......3.00 euro

 

Dermal needle 
皮内针

0.20 x 7mm 100 pc per box ......3.50 euro

Subcutaneous needle
浮刺针  

0.52x32mm / 100 pc per box  ................5,00 euro

0.52x36mm / 100 pc per box  ................5,00 euro

0.60x35mm / 特型针柄100 pc per box ..8.00 euro

Edged needle 
平刃针(小针刀)

0.30x25mm,铝管柄100pc per box.........25.00 euro

0.35x25mm,铝管柄100pc per box.........25.00 euro

0.35x40mm,铝管柄100pc per box.........25.00 euro

0.40x50mm,铝管柄100pc per box.........25.00 euro

0.50x50mm,葫芦柄 20pc per box............6.00 euro

0.60x70mm,葫芦柄 20pc per box............6.00 euro

Ear magnetic plaster 

120 pc a box  .............................................5,00 euro

华佗耳穴磁珠 120贴/盒..............................5.00 欧元

Cupping set

塑料拔罐器

​24 plastic cuping jar + 1 pump  ................sold out

24罐一套塑料拔罐器....................................sold out

Plastci cup diameter 74mm / 68mm / piece

.......................................................................1.5 euro

塑料拔罐/外径74和68毫米/每个...................1.5 欧元